شیطان کوه

 سر به سر شهر گذاشت

کوه سر به هوا

ماشینهای چهار           چرخ زدند       

                                                چهار راه روی سرش

فردا بلند کرد شهر سرش

                                      صدایش را

این کوه بام سبز را روی سرش گذاشته .

 

                             21/2/82

/ 0 نظر / 44 بازدید