کیوسک

شاید کیوسک شما یک شماره از بر داشت
آن لحظه ای که کسی گوشی مرا برداشت
با سکه های کج این بوق خط خطی عشقال
یا این که خط شما یک کیوسک دیگر داشت
من فوت فوت زدن در فلوت یا تلـ . . . ـفوت
گویا صدای من از کره گی ش خِر خِر داشت
فردا که گوشی تلفن به دار آویزان
یک رهگذر جسد بوق بوق را برداشت

/ 0 نظر / 39 بازدید