کوچه شب را بیجهت ارزان فروخت

« سو - زن » اش بیهوده هر سو چشم دوخت

پا شد از شب آفتاب و دید : وای !

چشمهای تیربرق کوچه سوخت .

8/9/79

/ 0 نظر / 44 بازدید