چشمم سروده است نگاهی برای شما

شعری به وزن و قافیه چشمهای شما

اما نگفته معنی آن را برای قلم

شاید به خود بگیرد کاغذ به جای شما

 

11/8/79

/ 0 نظر / 22 بازدید